Meer informatie? Bel voor een afspraak 06 206 313 91

Algemene voorwaarden /

Hier kunt u onze Algemene voorwaarden bekijken

Algemene voorwaarden

  Download als PDF

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Studio van Rijn te Moerkapelle.
1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.4 Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Studio van Rijn alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Studio van Rijn.
1.5 Studio van Rijn is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes / aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.2 De door Studio van Rijn gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.3 Studio van Rijn is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
2.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio van Rijn zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio van Rijn niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Studio van Rijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio van Rijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio van Rijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio van Rijn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio van Rijn zijn verstrekt, heeft Studio van Rijn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Studio van Rijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studio van Rijn is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Studio van Rijn de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien de werkzaamheden langer dan 6 weken opgeschort zijn en/of worden zal er voor eventuele al geleverde prestaties, gebruik worden gemaakt van een tussenfactuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan.
3.6 Opdrachtgever vrijwaart Studio van Rijn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Duur en beëindiging overeenkomst
4.1 De overeenkomsten op producten van Studio van Rijn voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daarom geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
4.2 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Studio van Rijn en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Indien u de overeenkomst wenst te beëindigen dient dit minimaal 1 maand voor het verstrijken van het lopende jaar. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet dan loopt het contract door en weet de klant zich verplicht ook de factuur van het komende jaar te voldoen. Afwijkingen van dit artikel dienen door Studio van Rijn schriftelijk bevestigd te zijn
4.3 Studio van Rijn heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Studio van Rijn gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4.4 Studio van Rijn heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
4.5 Studio van Rijn heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banner of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
4.6 Studio van Rijn heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bij het ontwerpen van een nieuwe website, grafisch materiaal en drukwerk maakt Studio van Rijn eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een termijn van 5 dagen reageert, gaat Studio van Rijn ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat.
5.2 Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringsdatum is overschreden stelt de klant Studio van Rijn 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Studio van Rijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Studio van Rijn als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
6.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Studio van Rijn alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Studio van Rijn geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele al geleverde prestaties tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 7. Prijzen
7.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
7.2 Studio van Rijn is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de prijsstijgingen die zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen ten aanzien van de kosten die voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn. Zoals o.a. stijging van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen of in het algemeen omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn. Studio van Rijn is verder gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.
7.3 Wijzigingen in de tarieven worden door Studio van Rijn, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Betalingen
8.1 Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Studio van Rijn en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
8.2 Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 10 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
8.3 De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 5 dagen na ondertekening, op de bankrekening o.v.v. "Aanbetaling". Studio van Rijn houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
8.4 De opdrachtgever dient voor oplevering van één van de producten het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Studio van Rijn stuurt hiertoe een factuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan.
8.5 In genoemde gevallen behoudt Studio van Rijn zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
8.6 Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt een herinnering tot betaling verstuurd. Deze dient binnen 10 dagen te zijn voldaan. Hierna volgen maximaal drie aanmaningen, voor iedere aanmaning wordt kosten van t.w. € 12,50, in rekening gebracht. De betaal termijn van een aanmaning is 5 dagen. Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
8.7 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Studio van Rijn hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.
8.8 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Copyright
9.1 Alle door Studio van Rijn verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
9.2 Alle door Studio van Rijn ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Studio van Rijn voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
9.3 Al het door Studio van Rijn vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio van Rijn niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Studio van Rijn gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Studio van Rijn vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat een contract is aangegaan.
9.4 Het eigendom van door Studio van Rijn verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Studio van Rijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Studio van Rijn hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Studio van Rijn gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
9.5 Indien de klant zelf de opgeleverde website onderhoudt of het onderhoud door derden laat uitvoeren, mogen er onder geen beding wijzigingen worden aangebracht in stijlelementen zoals lettertype, lettergrootte, letterkleur, regelafstand, achtergrondkleur, kleuren en afmetingen van vlakken, lijnen, afbeeldingen, marges of van welke elementen dan ook die deel uitmaken van het ontwerp.
9.6 Indien de klant zelf de opgeleverde website onderhoudt of het onderhoud door derden laat uitvoeren, mogen alleen teksten en illustraties worden veranderd, toegevoegd of verwijderd die zich bevinden in de kenmerkende en als zodanig voorgedefinieerde tekstgebieden ('content') van de betreffende pagina's. Daarbij mag alleen gebruik worden gemaakt van door Studio van Rijn gedefinieerde stijlen.
9.7 Studio van Rijn behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Studio van Rijn te plaatsen op een opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van bruto € 199,99.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Studio van Rijn is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/diensten.
10.2 Studio van Rijn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
10.3 Studio van Rijn is verder niet aansprakelijk voor schade in de vorm van winstderving.
10.4 Studio van Rijn is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Studio van Rijn te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Studio van Rijn niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
10.5 De opdrachtgever vrijwaart Studio van Rijn voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade, voor zover Studio van Rijn op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever dan wel deze voorwaarden niet aansprakelijk is en vergoedt Studio van Rijn alles wat Studio van Rijn aan deze derde dient te voldoen.
10.6 De opdrachtgever vrijwaart Studio van Rijn voor alle aanspraken door "kwaadwillige aanvallen en/of tekortkomingen van buiten Studio van Rijn" waaronder: virussen, spamming, adaware, spyware, provider en/of hosting storingen, faillissementen en soortgelijke voorvallen.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 Studio van Rijn noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij

Artikel 12. Reclame
12.1 Reclames dienen uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk bij Studio van Rijn te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen. Reclames zullen door Studio van Rijn worden onderzocht. Studio van Rijn is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van eerdere ondeugdelijke prestatie, tenzij het verzuim onherstelbaar is.
12.2 De prestatie van Studio van Rijn geldt in ieder geval tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever het geleverde of gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 13. Privacy
13.1 Uw persoonsgegevens worden door Studio van Rijn slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
13.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Studio van Rijn verstrekt informatie als naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Augustus 2010